education
18iun.

Regulament Participare – Concurs Reach VR 19 Iunie – 3 Iulie 2018

REGULAMENTUL APLICATIEI CONCURS “ Concurs REACH VR – Educatie prin tehnologie cu realitate virtuala ” organizat de SC GATEWAY ENTERTAINMENT SRL

GATEWAY VR STUDIO – MAY 24, 2018

Art. 1 – Organizatorul
  • 1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori „Concurs REACH VR – Educatie prin tehnologie VR ” (denumita in continuare „Concurs” sau „Campania”) este S.C. Gateway Entertainment SRL (denumita in continuare “Organizatorul” sau „Gateway VR Studio”), cu sediul in Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu, Nr. 8, Bl. P37, Sc. 2, Ap. 44, Sector 5, Bucuresti.  Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
  • 1.2. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

  • 2.1. Concursul este organizat si desfasurat in orasul Bucuresti si Judetul Ilfov.
  • 2.2. Concursul va incepe pe data de 19 Iunie si se va desfasura pana pe data de 3 Iulie 2018 ora 20:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
· in format electronic, prin accesarea paginii web a Organizatorului:;
3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook Gateway VR Studio.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, si sunt parinti sau tutore legal al unui minor cu varsta cuprinsa intre 8-14 ani. Minorul va fi beneficiarul final al premiului care consta in participarea la cursul Reach VR.
4.2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:
· anga­jatii companiei Gateway Entertainment SRL.
· angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs.

Art. 5 – Premiile Concursului

In cadrul Concursului vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii:

Premiu Cantitate Valoare unitara in valoare de:
Pachet Curs Reach VR – 330 LEI

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participarea la Concurs se va face exclusiv in perioada Concursului mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);
(4) Sa acceseze pagina “Gateway VR Studio” de pe www.facebook.com – https://www.facebook.com/gatewayvrstudio/
(5) Sa raspunda corect la solicitarea de Concurs de pe pagina https://www.facebook.com/gatewayvrstudio/ printr-un share (distribuire) public al postarii pe pagina personala.
6.2 Mecanismul Concursului
Pentru a se inscrie in Concurs, Participantii trebuie sa acceseze pagina https://www.facebook.com/gatewayvrstudio/
Participantii trebuie sa urmeze cerintele postarii – o distribuire a postarii in modul „Public”pe pagina personala.
De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei pe site-ul https://www.facebook.com/gatewayvrstudio/ Participantii sunt in intregime responsabili de continutul textelor si informatiilor postate sau introduse pe site sau transmise altor membri.
Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legislatiei in vigoare. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica/exclude din concurs materialele transmise de participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior.
6.3. Desemnarea castigatorilor
Premiul descris la Art 5. se va acorda prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti va avea loc in data de 3  Iulie 2018 orele 2o:00 – 20:30, iar in cadrul acesteia se vor acorda premiile. Vor participa la tragerea la sorti doar participantii care au raspuns la cerinta Concursului.
Tragerea la sorti se va face electronic, in mod aleatoriu prin www.random.org . La extragere va fi desemnat un singur castigator, indicarea acestuia fiind data de cea a extragerii.
6.4. Validarea castigatorilor . Publicarea castigatorilor.
Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participarea in Concurs sa se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea pe pagina www.vrstudio.ro in termen de 1 zile lucratoare de data incheierii Concursului, dar nu mai tarziu de 4 Iulie 2018.
6.5. Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi inmanat catre castigatori de catre Organizator la locatia Gateway VR Studio, Str. 11 Iunie 50. Toate informatiile aferente vor fi comunicate castigatorului in prealabil.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 7 – Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
8.2. Organizatorul Concursului „Concurs REACH VR – Educatie prin tehnologie cu realitate virtuala ” nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui concurs, decizia comisiei este definitiva.
1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;
2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
3. Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
4. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
5. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000;
6. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea acestuia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.
Art. 9 – Prelucrarea datelor personale
Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Gateway Entertainment SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inregistrarea si validarea castigatorilor Concursului, inmanarea premiilor castigatorilor.
Gateway Entertainment SRL in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea 677/2001”). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.1 Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice, fara alte obligatii sau plati.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
10.2 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu, Nr.8, Bl. P37, Sc.2, Ap. 44, Sec. 5, Bucuresti sau pe adresa de e-mail: play@vrstudio.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Concurs.
Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Art. 11 – Imposibilitatea ridicarii premiilor
In cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului pe adresa Str. Sg. Maj. Vasile Topliceanu, Nr.8, Bl. P37, Sc.2, Ap. 44, Sec. 5, Bucuresti sau pe adresa de email: play@vrstudio.ro , in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
Art. 13 – Alte Clauze
Deciziile Organizatorului privind Concurs sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

ABOUT THE AUTHOR

Andrei Stefan

Leave A Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.